سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شهزاد جماعتی ثمرین – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی
احمد توبه – استادیارگروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی,
سعید حکم علی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
منوچهر شیری جناقرد – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

آزما یش در سال ١٣٨٤ در دانشکده کشاورز ی دانشگاه محقق اردبیلی به صورت فاکتور یل دو عاملی با سه تکرار و ۳۰ بذر در هر تکرار انجام شد. فاکتور اول سطوح دما (۲، ۳ و ۵ درجه سانتی گراد) و فاکتور دوم ارقام(کاسبارد، MV17، سرداری ۸۳ ، کاسکوژن آبی و بزوستایا)، بودند. نتایج نشان داد پایین ترین سرعت جوانه زنی در تیمار، دمایی ۲ درجه سانتی گراد بدست آمد . ارقام کاسبارد ، سرداری ۸۳ کاسکوژن آبی و بزوستایا دارای بالاترین سرعت جوانه زنی بودند و رقم MV17 در رده بعدی قرار گرفت اثر متقابل دما × رقم در سطح احتمال پنج درصد معنی دار شد بطور یکه بالاترین سرعت جوانه زنی در تیمار دمایی ۵ درجه سانتی گراد مربوط به رقم بزوستایا و پایین ترین آن مربوط به رقم MV17 در تیمار دمایی ۲ درجه سانتی گراد بود . همچنین در تیمار دمایی ۵ درجه سانتی گراد بیشترین و در تیمار دمایی ۲ درجه سانتی گراد کمترین طول ساقه و در دماهای ۳ و ۵ درجه سانتی گراد بیشترین و در دمای ۲ درجه سانتی گراد کمترین طول ریشه مشاهده گردید.رقم کاسکوژن آبی دارای بیشترین و رقم کاس بارد دارای کمترین تعداد ریشه بود . همچنین مشاهده شد که با کاهش دما تعداد ریشه به طور معنی داری کاهش می یابد. بطوریکه در تیمار دمایی ۲ و ۵ درجه سانتی گراد به ترتیب کمترین و بیشترین تعداد ریشه مشاهده گردید. رقم سرداری ۸۳ با داشتن بالاترین طول کلئوپتیل در سطح اول قرار گرفت . در حالت کلی مشخص شد که کمترین ظهور صفات مربوط به پایین ترین دما یعنی ۲ درجه سانتی گراد می باشد و رقمبزوستایا در درجه اول و بعد از آن رقم سرداری ۸۳ رشد نرمال تری نسبت به بقیه ارقام در دماهای پایین از خود نشان دادند.