سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی نامور – دانشگاه محقق اردبیلی، گروه زراعت و اصلاح نباتات
رئوف سید شریفی – دانشگاه محقق اردبیلی، گروه زراعت و اصلاح نباتات
پیمان مولایی – دانشگاه محقق اردبیلی، گروه زراعت و اصلاح نباتات
تیمور خندان – دانشگاه محقق اردبیلی، گروه زراعت و اصلاح نباتات

چکیده:

به منظور تعیین اثر سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی ارقام مختلف گندم ، آزمایشی در سال ۱۳۸۶ در آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی در سه تکرار به اجرا درآمد. فاکتورهای مورد بررسی شامل هشت رقم مختلف گندم (سای سونز ، گاسپارد، فینکان، ام-وی ۱۷ ، چمران، سرداری، آتیلا ۴ و آذر ۲) و شش سطح شوری ( ۰ ، ۲۵، ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ میلی مولار) بودند . تجزیه واریانس داده ها نشان داد که شوری و رقم بر تما می صفات مورد مطالعه (طول ریشه چه و ساقه چه، وزن ریشه چه و ساقه چه، میانگین تعداد ریشه چه در هر بذر، نسبت وزن ر یشه چه به ساقه چه و سرعت جوانه زنی) اثر معنی داری دارد . با افزایش میزان شوری تما می صفات مورد مطالعه روند کاهشی نشان داد (به جز نسبت وزن ریشه چه به ساقه چه). بالاترین میزان نسبت ریشه چه به ساقه چه از شوری ۲۰۰ میلی مولار به دست آمد. چمران، آتیلا ۴ و سرداری نسبت به سایر ارقام تحمل بیشتری در برابر شوری نشان دادند . چمران دارای بالاترین میزان میانگین تعداد ریشه چه در هر بذر ، نسبت وزن ریشه چه به ساقه چه و سرعت جوانه زنی بود. آتیلا ۴ بیشترین میزان وزن ریشه چه و ساقه چه را به خود اختصاص داد. بیشترین طول ریشه چه در رقم سرداری ثبت گردید.