سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
انسیه اشرفی – دانشجوی دکترا زراعت
مرتضی زاهدی – اساتید گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه صنعتی اصفهان
جمشید رزمجو – اساتید گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:
هدف ازاین تحقیق شناسایی ومقایسه میزان فعالیت آنزیم های انتی اکسیدانت درگیاهچه ۹اکوتیپ یونجه چندساله در۴سطح شوری با یک ازمایش فاکتوریل ۴×۹ و۳تکرار درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی اجرا شد نتایج نشان داد که اکوتیپ ها سطوح تنش و اثرات متقابل آنها اثرمعنی داری برسطح فعالیت کلیه انزیم های مورد بررسی داشته اندبا افزایش سطح شوری صفات گیاهچه ای کاهش یافتند دربین ارقام نیز ارقام رهنانی و اصفهانی بیشترین طول ریشه چه و ساقه چه و وزن خشک ریشه چه و ساقه چه رابه خود اختصاص دادند تنش ۱۸۰میلی مولاربیشترین سطح فعالیت چهارنوع انزیم مورد مطالعه را به همراه داشته است رقم رهنانی بیشترین SOD را درسطح ۱۸۰mM داشت رقم همدانی ورنجر درسطح ۱۸۰mMبیشترین میزان POX را بهخود اختصاص دادند رقم اصفهانی بیشترین میزان APOX رادرسطح ۱۸۰mM داشت انتخاب اکوتیپهای یونجه چندساله که تحت تنشهای محیطی بویژه تنش شوری دارای سطوح بالایی ازفعالیت انزیم های انتی اکسیدانت باشند میتواند ازاهمیت ویژه ای درافزایش تولید علوفه درمناطق شوربرخوردارباشد نتایج حاصل ازاین تحقیق نشان دادکه عموما افزایش تنش شوری با افزایش سطح فعالیت انزیم های انتی اکسیدانت همراه بودهاست ودربین اکوتیپ هاای یونجه چندساله عموما اکوتیپهای ایرانی رهنانی اصفهانی و همدانی درمقایسه با اکوتیپ های خارجی رنجر و پایونیر ازسطوح بالاتر فعالیت این انزیم ها برخوردار بودند بنابراین به منظورتوسعه سطح کشت ارقام یونجه درمناطق شورویا اصلاح ارقام حساس به شوری میتوان ازنتایج این تحقیق بهره مند شد