سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی اکیر فرشیانی – مرکز تحقیقات مخابرات ایران، گروه فیزیک دانشگاه اراک، دانشجوی کارشناس
اکبر زنده نام –
محمود میرزایی –
لیلا حرآبادی فراهانی –

چکیده:

تنشهای خمشی، کششی و پیچشی باعث افت توان در فیبرهای نوری می شوند. در این تحقیق اثر سه پارامتر فوق بر افت توان فیبر تک مد در طول موج ۱۵۵۰nm بررسی شده. در آزمون خمش، افت در شعاع های ۴ تا ۱۵ میلیمتر و تعداد دورهای از ۱ تا ۴۰ دور و در آزمون تنش کششی وقتی فیبر تحت تاثیر وزنه هایی با جرم های ۹۶/۱۱ تا ۱۱۵۷/۹۴ گرم قرار گرفت، بررسی شد. در آزمون تنش پیچشی فیبر از ۲۰ تا ۸۰۰ دور پیچیده شد. در پایان نتایج به صورت روابط ریاضی بین افت و تنش های نامبرده با استفاده از شبیه سازی رایانه ای بیان شد.