سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنگره علوم باغبانی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

بیژن حاتمی – گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
جهانگیر خواجه علی – گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
احمدرضا مرتضوی – مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان اصفهان
محمدرضا سبزعلیان – گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

به منظور بررسی اثر تنش آبیاری بر جمعیت و خسارتآفات سیب زمینی در منطقه فریدن اصفهان، سه دور آبیاری ۶، ۹ و ۱۲ روز در طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. در نمونه برداری های هفتگی جمعیت آفات سیب زمینی شامل زنجرک ها، تریپس، کرم مفتولی، بید، آگروتیس و شته ها مورد بررسی قرار گرفت. جمعیت حشرات با توجه به زمان نمونه بردارینسبت به تیمار تنش واکنش متفاوتی داشتند. به طوری که در چند هفته‌ اول و آخر در تیمار بدون تنش آبی جمعیت بیشتر و در تیمار تنش آبی جمعیت کمتری از حشرات مشاهده شد. در هفته‌های میانی، با افزایش تنش آبی جمعیت حشرات رو به افزایش بود. در بین آفاتمورد مطالعه در شرایط بدون تنش در هفته های اول تا سوم شرایط بدون تنش تراکم بیشتری از زنجرک وجود داشت ولی در هفته های بعدی در شرایط بدون تنش تراکم زنجرک کاهشیافت. در مورد شته ها هم تنها در دو هفته میانی رشد سیب زمینی افزایش تراکم آفت در شرایط تنش مشاهده گردید. احتمالا" این موضوع به شرایط و مرحله رشدی سیب ‌زمینی مربوط می باشد. بین سطح تنش وخسارت آگروتیس ارتباطی مشاهده نگردید. کرم مفتولی در شرایط تنش و بیدسیب زمینی در شرایط بدون تنش بیشترین تراکم را داشتند. با توجه به نتایج بدست آمده به نظر می‌سد که ترکیب تنش آبی و جمعیت حشرات می تواند در میزان خسارت ایجاد شده روی گیاه موثر باشد ولی این اثر به زمان مورد بررسی یا مرحله رشد گیاه و نوع آفت مورد بررسی بستگی دارد. در مجموع برای درک بهتر و دقیق تر از میزان خسارت آفات در شرایط تنش روی گیاه سیب زمینی نیاز به بررسی های کامل تر با اعمال تنش های آبیاری شدیدتر می باشد.