سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رحمت اله محمدی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات ومنابع طبیعی گلستان، ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد
رضا ضرغامی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی
حسینعلی فلاحی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد

چکیده:

یونجه (Medicago sativa) مهم ترین گیاه علوفه ای در ایران بوده که بعد از سال اول کشت و استقرار نسبت به اغلب تنش های محیطی همانند شوری و خشکی مقاومت نشان می دهد. بطورکلی حساسیت گیاه یونجه به تنش های محیطی درسال اول کشت و بویژه در مراحل جوانه زنی و گیاهچه ای می باشد به منظور بررسی مقاومت به دوتنش خشکی وشوری درمرحله جوانه زنی، بذر ۱۶ اکوتیپ یونجه مناطق مختلف کشور (عمدتاسردسیری ) در دو محیط کلرید سدیم (NaCl) و پلی اتیلن گلیکول (PEG) مورد آزمایش قرارگرفتند . این بررس ی در دو آزمایش جداگانه وهرآزمایش به صورت فاکتوریل طرح پایه کاملا تصادفی با چهار تکرار درمؤسسه تحقیقات بیوتکنولوژی انجام شد . فاکتور A به عنوان رقم در ۱۶ سطح و فاکتور B به عنوان محلولهای اسمزی با پتانسیلهای مختلف در ۸ سطح درنظرگرفته شد . اثر متقابل زیا دی بین اکوتیپ وپتانسیل اسمزی دیده شدواکوتیپهای بمی ، قارقلوق ، شورکات ، گله بانی و آهنگران به ترتیب متحمل ترین و اکوتیپهای حکیم آباد، لیلان حمید و قره قوزلوحساسترین اکوتیپها نسبت به تنش خشکی و شوری بودند.