سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ابوذر عباسیان – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
امیرحسین شیرانی راد – استادیار و عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
سید جواد میر هادی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

برای ارزیابی اثرات تنش کم آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم کلزای پاییزه در منطقه کرج ، آزمایش کرت های خرده شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی ۸۶-۸۵ اجرا شد . توقف آبیاری از مرحله گلدهی (تنش خشکی ) سبب کاهش میزان عملکرد دانه و اجزای آن شد. تعداد خورجین در گیاه ، تعداد دانه در خورجین، وزن هزار دانه و عملکرد دانه تیمار شاهد به ترتیب ۱۰۴، ۲۷/۴، ۵/۵۳ گرم و ۳۵۰۱/۹ کیلوگرم در هکتار و در تیمار قطع آبیاری از مرحله گلدهی به ترتیب ۵۸/۳، ۲۵/۱، ۵/۰۵ گرم و ۲۸۰۲/۳ کیلو گرم در هکتار بود . همچنین در بین ارقام نیز رقم Opera دارای بیشترین عملکرد در شدتهای مختلف تنش بود . نتایج نشان داد که گیاه کلزا با حداقل آب موجود می تواند عملکرد قا بل قبولی را داشته باشد ولی در صورت تامین آب کافی تولید آن حداکثر خواهد بود.