سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امیر حسین شیرانی راد – استادیار پژوهشی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
سمانه متقی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

چکیده:

جهت بررسی اثر تنش کم آبی در مراحل مختلف رشد کلز ا، آزمایشی به صورت طرح کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به مدت دو سال در کرج اجرا شد .. تیمار ها عبارت بودند از : ١‐- آبیاری (عامل اصلی ) در ٦سطح شامل آبیاری معمولی(آبیاری پس از ٨٠ میلی متر تبخیر از تشتک کلاس A) ، قطع آبیاری در مر احل سبز شدن تا روزت کامل ، ساقه دهی ، گل دهی ، خورجین دهی و پر شدن دانه. ٢‐ رقم (عامل فرعی) در ٣سطح شامل هیبرید Hyola308 و ارقام PF7045.91 و SLM046. در این تحقیق علاوه بر مراحل فنولو ژیکی گیاه ، ارتفاع بوته ، تعداد خورجین در بوته ، تعداد دانه در خورجین ، وزن هزار دانه ، درصد روغن و عمل کرد روغن دانه، عملکرد دا نه، عملکرد بیولو ژیک و شاخص برداشت اندازه گیری شدند. بر اساس نتایج حاصل، اثرات ساده و متقابل آبیاری و رقم بر عملکرد دانه در سطح ١ درصد معنی دار شد . هیبرید Hyola308 در تیمار آبیاری معمولی با میانگین ٤٥٥٦ کیلوگرم در هکتار، بیشترین و رقم SLM046 در تیمار قطع آبیاری در مرحله گل دهی با میانگین ۱۸۹۵ کیلوگرم در هکتار، کمترین عملکرد دانه را داششتند. رقم PF7045.9 در تیمار قطع آبیاری پس از سبز شدن تا روزت کامل و هیبرید Hyola308 در تیمار های آبیاری معمول، قطع آبیاری در مرحله ساقه دهی، قطع آبیاری در مرحله گ ل دهی ، قطع آبیاری در مرحله خورجین دهی و قطع آبیاری در مرحله پرشدن دانه ، نسبت به سایر ارقام، بیشترین عمل کرد دانه را داشتند . ارتفاع بوته با تعداد دانه در خورجین، تعداد خورجین در بوته با عمل کرد روغن دانه ، درصد روغن دانه با عمل کرد دانه و عمل کرد دانه با عمل کرد بیولوژیک و شاخص برداشت همبستگی مثبت معنی دار داشتند.