سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد رضا سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه فردوسی مشهد
احمد نظامی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
سید مسعود ضیایی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه فردوسی مشهد
مسعود قدسی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان

چکیده:

به منظور بررسی اثر تنش یخ زدگی بر نشت الکترولیت ها در ارقام تریتیکاله این آزمایش در سال ۱۳۸۶ در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد ، به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در شرایط کنترل شده به اجرا درآمد. تیمارها شامل هفت رقم تریتیکاله و شش تیمار دمائی ( ۰، ۴-، ۸-، ۱۲-، ۱۶- و ۲۰- درجه سانتی گراد) در نظر گرفته شدند . گیاهان تا مرحله دو برگی در داخل اطاقک رشد یافته و سپس شرایط عادت دهی به سرما را به مدت سه هفته بر آن ها اعمال شد. سپس گیاهان به فریزر ترموگرادیان منتقل شده و در معرض دماهای یخ زدگی قرار گرفتند. EC حداکثر نیز در دمای ۷۰- درجه سانتیگراد تعیین شد . میزان پایداری غشاء سیتوپلاس می ژنوتیپ ها با استفاده از نشت الکترولیت ها مورد ارزیابی قرار گرفت ، وسپس دمایی که باعث ۵۰ درصد نشت می شود (LT50) تعیین گردید . نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که اثرات رقم و دماهای یخ زدگی بر کلیه صفات مورد مطالعه معنی دار است ولی تفاوتی از لحاظ درصد نشت الکترولیت در طوقه بین ارقام تریتیکاله دیده نشد . کاهش دما سبب افزایش میزان نشت الکترولیتها در کلیه ارقام مورد بررسی گردید. کمترین درصد نشت در برگ و طوقه در دمای صفر درجه (به ترتیب ۲۱ و ۲۹ درصد) و بیشترین درصد نشت در برگ و طوقه در دمای ۲۰- درجه سانتیگراد (به ترتیب ۸۸/۵ و ۶۴/۶ درصد) مشاهده شد. کمترین درصد نشت از برگ و طوقه را رقم ET-83-20 داشت(به ترتیب ۴۷/۳ و ۴۱/۲ درصد) در حالیکه بیشترین درصد نشت برگ و طوقه در ارقام ET-79-17 و جوانیلو- ۹۲ (به ترتیب ۵۵/۵ و ۴۴/۸ )مشاهده شد. از نظر LT50 برگ و طوقه ارقام ET-83-18 و جوانیلو-۹۲ به ترتیب با ۱۳/۶- و ۱۳/۹- درجه سانتی گراد نسبت به سایر ارقام تحمل به یخ زگی بالاتری نشان دادند.