سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
نوشین شیخ جباری – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی،دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
قاسمعلی گروسی – دانشیا گروه بیوتکنولوژی کشاورزی،دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

چکیده:
سیب زمینی گیاهی یک ساله از خانواده سولاناسه است که غده آن دارای ارزش غذایی بالا است و از نظر تولید و مصرف در جهان مقام پنجم را دارد. به منظور انجام کارهای مولکولی و بیولوژیکی ساقه زایی سیب زمینی مورد بررسی قرار گرفت. به همین دلیل آزمایش هایی بر مبنای طرح تصادفی برای تعیین بهترین ترکیب هورمونی برای ساقه زایی طراحی شد. برای مطالعه کشت بافت سیب زمینی از غده دو رقم آگریا و خاوران استفاده شد. ریز نمونه های ساقه حاوی تک جوانه در محیط MS که از نظر نوع تنظیم کننده های رشد متفاوت بودند قرار داده شدند. اثر هورمون های BAP و تیدیازورون در قالب طرح کاملا ً تصادفی بررسی گردید. براساس اندازه ساقه رشد کرده و تعداد ساقه ها بهترین ترکیب هورمونی مربوط به محیط حاوی ۵/۲ میلی گرم تیدیازرون بود.