سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
تعداد صفحات: ۱
نویسنده(ها):
مهدی جابری – کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
پژمان آزادی – عضو هیات علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران ABRII
محمود خسروشاهلی – عضو هیات علمی و مدیر گروه بیوتکنولوژی دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران
بهزاد قره یاضی – عضو هیات علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران ABRII

چکیده:
غلظتهای مختلف از تنظیم کننده های رشد به منظور ایجاد باززائی برروی ریز نمونه های برگ، گی اه شاه اشر فی Cosmos bipinnatus (var, sonata white) مورد ارزیابی قرار گرفت. مقادیر مختلف از هورمون BAP موجب القای شاخساره با نتا یج متفاو تی گردید، که بالاترین درصد باززائی تا ۵۰ % و با رشد مناسب، توسط ریز نمونه های برگ در محیط MS حاوی ۵mg/ l ا BAP مشاهده شد و به عنوان مناسبترین تیمار القای شاخساره معرفی گردید که به دلیل درصد مناسب ایجاد شاخساره تا ۵۰ درصد و مدت زمان بین ۲ تا ۳ هفته میباشد.