سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد شیرین – دانشجو کارشناسی ارشد زراعت
سکینه شعبان زاده – دانشجو کارشناسی ارشد زراعت
محمد حسن قرینه – استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز
عبدالمهدی بخشنده – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف تنش شوری و درجه حرارت بر جوانه زنی دو گونه گندم نان (رقم چمران ) و گندم دوروم (رقم یاواروس ) آزمایشی در پژوهشکده کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز انجام شد . آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل ۳ سطح شوری ( ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ میلی مولار) و ۲ سطح درجه حرارت ژرمیناتور ( ۱۵ و ۲۵ درجه سانتی گراد) و ۲ رقم گندم چمران و یاواروس بود . در این آزمایش نهایت درصد بذرهای جوانه زده ، سرعت جوانه زنی ، طول ریشه چه و ساقه چه، وزن خشک ریشه چه و ساقه چه ضریب آلومتریک و شاخص بنیه بذر اندازه گیری شدند . نتایج نشان داد که در بین ارقام مورد آزمایش تفاوت معنی داری در اکثر مؤلفه ها ی اندازه گیری شده جز وزن خشک ریشه چه و گیاه چه به دست نیامد. اما با افزایش شوری از سطح ۲۰۰ به سطح ۳۰۰ میلی مولار و با کاهش دما از ۲۵ به ۱۵ درجه سانتیگراد در اکثر مؤلفه های اندازه گیری شده تفاوت معنی دار به دست آمد، که در این بین رقم چمران نسبت به یاواروس در سطوح مختلف شوری و نوسانات دمایی نسبتاً مقاوم تر بود.