سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عبداله قاسمی پیربلوطی – عضو هیات علمی گروه زراعت و علوم گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد,
احمدرضا گل پرور – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان),
علی عابدی – کارشناس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

چکیده:

به منظور ارزیابی اثر تیمار های مختلف بر جوانه زنی بذر ٤ گونه مهم داروئی زوفا (Hyssopus officinalis)، آویشن دنا یی (Thymus daenensis) ، بومادران (Achillea millefolium) و کلوس یا کرفس معطر (Klusia odoratascima) جمع آوری شده از استان چهارمحال و بختیاری، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی در ٣ تکرار انجامشد. تیمار های آزمایش شامل پیش خیساندن بذر با محر کهای شیمیایی نظیر اسید جیبرلیک (GA3) با ٣ غلظت مختلف ۱۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ قسمت در میلیون، نیترات پتاسیم (KNO3) با غلظت ۰/۲ درصد، تیوره ۱ مولار و شاهد بودند . توده های بذر پس از اعمال تیمار های مورد نظر به مدت ١٥ روز در داخل دستگاه ژرمیناتور یا اتاقک رشد (Growth Chamber) با تناوب نوری ۸/۱۶ (۸ ساعت روشنایی و ١٦ ساعت تاریکی) و حرارتی ۱۵/۲۵(۸ ساعت دمای ۲۵ و ۱۶ ساعت دمای ۱۵ درجه سانتی گراد ) و رطوبت بالای ٩٥ درصد قرار داده شدند . پس ازشمارش تعداد گیاهچه های طبیعی و تعیین درصد جوانه زنی عمل تبدیل داده به روش Arc Sin √Y بر روی داده های حاصل انجام شد نتایج تجزیه واریانس این بررسی نشان داد که اثر تیمار های مختلف بر درصد جوانه زنی بذر گونه های داروئی زوفا، بومادران، آویشن و انیسون (۰/۰۱>=P) معنی دار بود. ولی اعمال تیمار های مختلف همراه با سایر تیمارها نظیر پیش سرمادهی به مدت ٣٠ و ٤٥ روز، سو راخ کردن، خراش دهی با آب داغ، اسیدسولفور یک رقیق ( ٥٠ %) و غلیظ ( ۷۵%) اثری بر ش کستن خواب و جوانه زنی بذر کلوس نداشت . بطور کلی اثر محرکهای شیمیایی مانند جیبرلین و نیترات پتاسیم بر جوانه زنی بذر گونه های داروئی آویشن دنایی، انیسون و زوفا احتمالا به دلیل به تعاد ل رساندن نسبت هورمونی در بذر و کاهش مواد بازدارنده های رشد مثبتمی باشد. این مواد می توانند سبب شکستن خواب فیزیولوژیکی بذر این گونه ها شوند.