سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا حیدریان – آزمایشگاه ابررسانایی و مغناطیس، دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
پرویز کاملی – آزمایشگاه ابررسانایی و مغناطیس، دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
هادی سلامتی – آزمایشگاه ابررسانایی و مغناطیس، دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله اثر جانشینی عنصر Mg به جای Sr بر روی خواص مغناطیسی، الکتریکی و ساختاری ترکیب La0.75Sr1-X Mgx MnO3 که در آن ۰/۲۵) و ۰/۲ و ۰/۱۵ و ۰/۱ و ۰/۰۵ و ) x= 0/00 مورد بررسی قرار گرفته است . این بررسی با مطالعه نتایج حاصل از پراش اشعه ایکس (XRD) ، اندازهگیری پذیرفتاری مغناطیسی و تغییرات مقاومت با دمای نمونهها صورت گرفته است . نمونهها تقریباً دارای ساختار تکفاز لوزیوجه میباشند همچنین با افزایش م یزان آلایشMgدمای ، کوریTC ،و دمای گذار عایق – فلز کاهش، و مقاومت نمونهها ا فزایش یافته است . بررسی نتایج نشان میدهند که به دلیل نزدیکی شعاع یون Mg ،و Mn ، Mg بجای Sr جانشین Mn میشود و باعث تخریب خواص مغناطیسی و الکتریکی میگردد