سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: سومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مسعود بوجار – Ph.D
فرانک گودرزی – B.sc

چکیده:

کارگران معادن غالباً بدلیل شرایط کار و موقعیت معادن پیوسته در محل معدن که خارج از مناطق شهری هستند از آب چاههایی که در همان منطقه حفر میشود مصرف می کنند لذا در صورت غیر متعارف بودن محتویات آن که غالباً نیز چنین است در معرض عوارض مختلف قرار می گیرند در این تحقیق محتوای آب چاه مصرفی معدن منگنز حاوی غلظت بالایی از این فلز بود و مصرف پیوسته آن توسط کارگران سبب افزایش غلظتهای خونی و ادراری شد به دلیل تقابل اثر مینرالها، غلظت فلز روی خون و ادرار آنها بطور معنی داری کاسته شد بررسی فاکتورهای بیوشیمیایی نشان داد که فعالیت الکالن فسفاتاز به نحو معنی داری کاسته و اوره و کلسترول آنها افزایش داشت تعادل منفی آهن نیز تعداد قابل توجهی از آنها پیش رفت داشت که هموگلوبین و افزایش نسبی ظریفیت جذب آهن خون آن را تائید نمود. مصرف سیگار نیز تاثیرات سوء منگنز را بر شاخصهای فوق در این تحقیق تشدید کرد. پس از جایگزینی آب مصرفی جدید با محتویات بمراتب مناسبتر از شاخصهای فوق بطور معنی داری تصحیح گردیدند. بنظر میرسد ادامه مصرف آب جایگزین شده، همچنین کاهش یا حذف عادت مصرف سیگار و کاستن دیگر عوامل زیان آور محیط کار میتواند به ارتقاء سلامت کارگران بیانجامد.