سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد زارع مهرجردی – کارشناس ارشد رشته بیوتکنولوژی
عبدالرضا باقری – عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
سعید رضا وصال – عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

بهبود شرایط برای القای کالوس در نخود که سرسختی خاصی به کشت بافت و باز زایی از خود نشان می دهد نقش بسزایی در پیشبرد تکنیک های اصلاحی مبتنی بر کشت بافت در این گیاه دارد. در این مطالعه به منظور بررسی اثر جایگزینی اسید گلوتامیک با (NH4)2SO4 در رشد، قهوه ای شدن و ریشه زایی کالوس نخود، ریزنمونه های محور جنینی در سه محیط کشت مختلف شامل محیط کشت پایه MS تغییر یافته با جایگزینی نمکهای ماکرو B5 و دو محیط کشت دیگر با همان ترکیب محیط کشت قبلی اما بدون نمک NH4) 2SO4و حاوی به ترتیب ۲ و ۴ گرم در لیتر اسید گلوتامیک کشت شد. نتایج این مطالعه نشان داد که جایگزینی اسید گلوتامیک با NH4,2SO4 در محیط کشت نقش مؤثری در افزایش رشد و جلوگیری از قهوه ای شدن کالوس ها داشت به نحوی که این جایگزینی به طور میانگین باعث افزایش وزن خشک کالوس ها از ۵/۶۱ میلیگرم به ۱۱/۱۹ میلی گرم و کاهش میزان قهوه ای شدن آنها از ۳۹% به ۱۲% در محیط کشت حاوی ۲ گرم در لیتر اسید گلوتامیک شد. همچنین افزودن اسید گلوتامیک به محیط کشت قبل از اتوکلاو کاهش ریشه زایی و رشد بعدی آن را موجب شد.