سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جواد فیض – دانشگاه تهران، ایران
طاهره نوری – بررسی اثر جریان هجومی بر روی سیم پیچ های ترانسفورماتور قدرت

چکیده:

در طراحی ترانسفورماتورها اغ لـب شـرایط اتصـال کوتـاه بـه عنوان شرایط پایه طراحی در نظر گرفته می شود . تجربه نشان داده است که جریان هجومی در هنگـام بـرق دار کـردن یـک ترانسفورماتور بی بار می تواند منشـا آسـیب هـای جـدی بـر روی ترانسفورماتور باشد . جهت بررسی نیروهای وارده برسیم پیچ های ترانسـفورماتور د ر هنگـام بـرق دار کـردن آن، یـک ترانسفورماتور قدرت واقعی ۶۶/۱۱ کیلو ولت به ظرفیـت ۴۰ مگا ولت آمپر بـه صـورت سـه بعـدی مـدل سـازی شـده و نیروهای الکترومکانیکی در دو حالت اتصال کوتـاه و جریـان هجومی با استفاده از روش اجـزا ء محـدود محاسـبه گردیـده است . نتایج نشان می دهد که ن یروهای الکترومکـانیکی وارده بر روی سیم پیچ ها ناشی از جریان هجومی در بسیاری نقـاط بیشتراز نیروهای الکترومکانیکی ناشی از جریان اتصال کوتـاه با دامنه یکسان است . با توجه به اینکـه تعـداد دفعـات وقـوع جریان هجومی و مدت زمان عبورآن نسبت به جریـان اتصـال کوتاه بسیار بیشت ر است اثرات زیان بارتری را نسبت به اتصال کوتاه به دنبال دارد .