سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمحمد میرکاظمی – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، گروه سرامیک، دانشگاه علم و صنعت ایرا
واهاک مارقوسیان – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، گروه سرامیک، دانشگاه علم و صنعت ایرا
علی بیت اللهی – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، گروه سرامیک، دانشگاه علم و صنعت ایرا
حمیدرضا رضایی – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، گروه سرامیک، دانشگاه علم و صنعت ایرا

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثر افزودن اکسید کروم ( به عنوان جوانه زا ) و عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص مغناطیسی فاز هگزافریت باریم تهیه شده به روش شیشهسرامیک است . بر این اساس نمونه های مختلفی با تکنیک سرد کردن سریع توسط غلطکهای فولادی در حال چرخش تهیه شدند . جهت بررسی ریزساختار و خواص نمونه های مختلف قبل و بعد از عملیات حرراتی از تکنیکهایی نظیر XRD ، DTA ، SEM و SQUID Magnetometer استفاده شد . نتایج آنالیز حرارتی حاکی از این است که نمونه ها تمایل به تبلور حجمی دارند . بر اساس نتایج حاصل از DTA نمونه ها در زمانهای مختلف عملیات حرارتی شدند . طبق نتایج XRD در همه نمونه ها فقط فاز مغناطیسی هگزا فریت باریم متبلور گردید . مطابق مطالعات ریزساختاری و اندازه گیری های مغناطیسی بهترین نمونه در میان شیشهسرامیکهای حاوی جوانه زای کرومیا نمونه ای بود که به مدت پنج ساعت در دمای جوانه زنی ۵۲۰ °C و سه ساعت در دمای رشد ۶۸۰ °C عملیات حرارتی شده بود که ریز ساختاری نسبتاً یکنواخت داشته و مقدار Ms آن حدود ۱۸/۵ emu/g و Hc آن حدود ۲۷۰۰ Oe است . همچنین رابطه بین ریزساختار و خواص مغناطیسی ن مونه های عملیات حرارتی شده در شرایط مختلف نیز مورد بحث قرار گرفته است