سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رقیه رضوی – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان غربی

چکیده:

به منظور تعیین آب مورد نیاز کلزا در دوره رشد و همچنین بررسی اثر حذف آبیاری در مراحل حساس رشد کلزا و بررسی کم آبیاری و کارایی مصرف آب در کلزا، این طرح در سال های ١٣٨٣ و ١٣٨٤ به مورد اجرا گذاشته شد . آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با پنج تیمار در سه تکرار مورد اجرا قرار گر فت و تیمار های مورد بررسی شامل: I1= انجام آبیاری در کلیه مراحل رشد . I2= حذف آبیاری در مرحله غنچه دهی . I3= حذف آبیاری در مرحله گل دهی . I4= حذف آبیاری در انتهای مرحله گل دهی و ابتدای شکل گیری غلاف. I5= حذف آبیاری در مرحله رشد کامل غلاف ها . در نهایت ضمن تعیین عمل کرد دانه ، خصوصیت کیفی آن از لحاظ میزان روغن ، و سایر عوامل کیفی تعیین شد . همچنین کارایی م صرف آب تیمار هایآزمایش محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گر فت. نتایج تجزیه و تحلیل آماری بر روی میانگین ارقام بر اساس آزمون دا نکن نشان می دهد که: الف –عملکرد محصول : اثر تیمار زمان آبیاری در سطح ١% معنی دار بوده طور یکه انجام آبیاری در تمام مراحل رشد دارای عملکرد بالاتری بود . حد اکثر عمل کرد از تیمار I1 به مقدار ٦٣٠٠ کیلوگرم درهکتار حاصل شده است . ب – کارایی مصرف آب : اثر تیمار حذفآبیاری در سطح ١% معنی دار بوده طور یکه حذف آبیاری در مرحله غنچه دهی و آبیاری در سایر مراحل دارای کارایی مصرف آب بالاتربود. حداکثر کارایی مصرف آب نیتروژنیمار I2 به مقدار ۱/۸ کیلوگرم بر متر مکعب حاصل شده است . ج – درصد روغن : اثر تیمار حذف آبیاری در سطح ٥% معنی دار بوده طور یکه حذف آبیاری در مرحله غنچه دهی و آبیاری در سایر مراحل دارای درصد روغن بالاتربود . حد اکثر درصد روغن از تیمار I2 و به مقدار ۴۴/۷ درصد حاصل شده است. طبق نتایج برای کسب حد اکثر محصول از واحد سطح زمین تیمار I1 و برای رسیدن به حداکثر استفاده از واحد آب مصرفی و در صد روغن تیمار I2 مورد توصیه می باشد.