سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محسن دوازده امامی – استادیار دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
گودرز احمدی – استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه کلارکسن نیویورک
حجت نصر – دانشجوی دکترای تبدیل انرژی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق به بررسی و مطالعه اثر حرکت ذرات اسپری مایع بر مخلوط گازی پروپان-هوا در جریان پشت پله پرداخته میشود . برای این منظور از یک روش هیبرید (اویلری – لاگرانژی) برایتحلیل استفاده می کنیم، بدینمعنی که میدان جریان گازی پروپان – هوا را با استفاده از نگرش اویلری حل نموده و رفتا ذرات جامد را به صورت لاگرانژی مورد مطالعه قرار می دهیم. همچنین اثرات متقابل دو فاز را به صورت جملات چشمه – چاه درمعادلات وارد می کنیم (Two way coupling approach) . درمدل سازی جریان مغشوش از مدل k-e استاندارد استفاده می کنیم. در این تحقیق ذرات اسپری مایع کروسین با قطر ۵۰//mm را از ده نقطهتزریق به صورت یکنواخت با دبی قابل ملاحظه ای نسبت به دبی مخلوط گازی پروپان – هوا به میدان جریان تزریق می کنیم. معادله لاگرانژی ذره شامل نیروهای درگ، لیفت سافمن و ثقل می باشد. اثر حضور ذرات اسپری میدان جریانرا تحت تاثیر قرار می دهد. به طوری که این اثر طول ناحیه برگشتی جریان را کاهش می دهد. نتایج عددی حاضر در تطابق بسیار خوبی با نتایج عددی گو و همکارانش قرار دارد.