سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رمضانعلی دیانتی تیلکی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران – دانشکده بهدا
سارا عباسیان – کارشناس بهداشت محیط- دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی مازندران

چکیده:

افزودن مواد جاذب به سیستم لجن فعال به دلیل جذب سطحی مواد بازدارنده رشد باکتریها موجب بهبود شرایط تصفیه فاضلاب می گردد. تحقیقات متعددی در زمینه کاربرد کربن فعال در سیستم لجن فعال انجام شده است. تحقیقات به منظور یافتن مواد جاذب ارزان قیمت باکارایی قابل قبول رو به گسترش است. هدف از این تحقیق تعین میزان جامدات مایع مخلوط (MLSS) در محیط کشت فاضلاب مصنوعی با استفاده از بیوماس لجن فعال در شرایط کشت هوازی در انکوباتور در دو حالت با افزودن و بدون افزودن خاک رس به محیط کشت بوده است. همچنین میزان کاهش COD محلول در دو حالت مذکور مقایسه شده است. این تحقیق به صورت آزمایشات ناپیوسته (Batch) و در انکوباتور در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد صورت گرفت. آزمایشات با استفاده از فاضلاب مصنوعی بجای محیط کشت، بیوماس لجن فعال بجای بذر و خاک رس به عنوان ماده جاذب انجام شد.به این ترتیب که به هر یک از ظروف مخصوص کشت میزان ۲۵۰ میلی لیتر فاضلاب مصنوعی و ۱/۵ گرم بیوماس لجن فعال به صورت کیک تر اضافه گردید.پس از آن خاک رس در مقادیر ۱،۵و۱۰ گرم در لیتر یا به ترتیب ۰/۲۵، ۱/۲۵ و ۲/۲۵ گرم خاک رس به محتوی هر ۳ ظرف مخصوص کشت اضافه شد. یک از ظرف به عنوان شاهد و بدون افزودن خاک رس انتخاب گردید. سپس میزان COD و MLSS اولیه (قبل از کشت) در تمامی ظروف آماده برای کشت اندازه گیری شد. پس از آن ظروف کشت به مدت ۹۶ ساعت در انکوباتور و درشرایط هوازی مورد کشت قرار گرفت. پس از گذشت زمان لازم، میزان COD و MLSS ثانویه (پس از کشت) در تمامی ظروف مورد سنجش قرار گرفت. اعداد ذکر شده میانگین چهار بار آزمایش می باشند. داده های بدست آمده از آزمایشات نشان داد که میزان MLSS ثانویه (پس از کشت) نسبت به اولیه (قبل از کشت) کاهش یافته و نیز کاهش MLSS ثانویه در ظروف کشت حاوی خاک رس نسبت به ظروف فاقد آن بیشتر بوده است . بدین صورت که میزان MLSS اولیه در تمامی ظروف کشت برابر ۶۰۰۰ میلی گرم در لیتر بوده و پس از کشت در انکوباتور به مدت ۹۶ ساعت میزان MLSS ثانویه در ظروف حاوی ۱۰ ، ۵ ، گرم در لیتر خاک رس به ترتیب برابر ۹۹۵، ۱۵۶۰ و ۲۶۵۱ میلی گرم در لیتر بوده است. نتایج بدست آمده از آزمایشات نشان می دهد که حضور خاک رس در سیستم لجن فعال بر میزان جامدات مایع مخلوط (MLSS) اثر گذاشته و باعث کاهش آن می گردد که با افزایش میزان خاک رس روند کاهشی MLSS بیشتر می شود . بنابراین نتیجه می شود که خاک رس می تواند در هضم لجن اثر مثبت داشته باشد و وجود آن در سیستم لجن فعال باعث افزایش هضم لجن باکتریایی گردد. همچنین وجود خاک رس بر میزان COD نیز موثر بوده است که در این رابطه با افزایش میزان خاک رس COD به شکل بارزتری کاهش می یابد و در واقع راندمان حذف COD افزایش می یابد.