سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

آزاد احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات
فرشید اکرم قادری – عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

بذرهای شاه افسر Melilotus afficinalis L. دارای خواب می باشد که مبارزه با این علف هرز را در مزرعه مشکل می سازد . تلاش برای جستجوی شیوه های موثر در شکستن خواب و تحریک جوانه زنی بذرها نقش بسیار مه می در کنترل آن ها در مزارع دارد . در این تحقیق اثر اسید سولفوریک غلیظ ( ۹۸ درصد) در ۱۱ تیمار مختلف زما نی (شاهد، ۱، ۲/۵، ۵، ۷/۵، ۱۰، ۱۲، ۱۵، ۲۰، ۲۵ و ۳۰ دقیقه ) و ۳ تکرار به صورت طرح کاملاً تصادفی جهت شکستن خواب بذرها و تحریک جوانه زنی بذر این گیاه بررسی شد. آزمایش دیگری مانند آزمایش اول جهت بررسی گیاهچ ههای طبیعی مانند انجام شد که در پایان آزمایش وزن خشک گیاهچه نیز اندازه گیری شد . نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اختلاف معنی داری بین تیمارها از لحاظ صفات درصد جوانه زنی، زمان شروع جوانه زنی، درصد گیاهچه های طبیعی و وزن خشک گیاهچه وجود داشت . مقایسه میانگین صفات نشان داد که درصد جوانه زنی در تیمار اسید سولفوریک غلیظ ( ۹۸ ) درصد به مدت ۲۵ و ۳۰ دقیقه با ۱۰۰ و ۹۹ درصد بیشترین و از نظر شروع جوانه زنی تیمارهای شاهد، ۳۰ و ۲۵ دقیقه (به ترتیب ۳۰/۴، ۲۵ و ۲۲/۸ درصد ) بهترین بودند . همچنین تیمارهای ۱۵ تا ۳۰ دقیقه بیشترین تعداد گیاهچه طبیعی را داشتند و تیمارهای ۲۰ و ۱۵ دقیقه با ۰/۰۰۶۳ و ۰/۰۰۵۷ گرم بیشترین مقدار وزن خشک گیاهچه را داشتند .