سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش سازگاری با کم آبی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حامد رفیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکدة اقتصاد و توسعه، دانشگاه تهران
زهره شعبانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکدة اقتصاد و توسعه، دانشگاه تهران

چکیده:

با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در دستیابی به اهداف افق چشم انداز بیست ساله ایران و همچنین با توجه به محدودیت منابع تولیدی بویژه آب در بخش کشاورزی، در این مطالعه، عوامل موثر بر بهره وری آّب بویژه خرده مالکی در استان خراسان مورد بررسی قرار گرفته است . محصولات مورد نظر چغندر قند و گندم آبی بوده، که نهاده آب عاملی مهم و محدودکننده در تولید این محصولات میباشد . به این منظور با به کار گیری داده های این پژوهش که از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری تکمیل شده است، توابع مختلف تولیدی برآورد گردید و از میان آنها تابع تولید درجه دوم تعمیم یافته براساس معیارهای مختلف انتخاب شد، سپس اقدام به محاسبة بهرهوری آب و بررسی اثر مصرف نهادههای مختلف، بویژه وسعت مزارع بر میزان آن شدهاست . نتایج نشان میدهد که میزان بهرهوری آب در هر دو محصول، رابطه مثبت و معنی – داری با وسعت مزارع داشته است . همچنین کششهای محاسبه شده نشان میدهد با افزایش یک درصدی در نهاده آب ،
تولید چغندر ۰ / ۵۴۱ درصد افزایش مییابد، در حالیکه تولید گندم آبی ۱۵ / ۸۱۲ درصد افزایش می یابد اما میزان تĤثیر پذیری بهرهوری نهایی آب از افزایش یک واحد سطوح زیر کشت در کشت چغندر بیشتر از میزان تأثیرپذیری آن در کشت گندم آبی است . لذا، به منظور حداکثر کردن بهرهوری نهایی آّب، تشکیل تعاونیهای تولیدی، اصلاحات اراضی و یکپارچه – سازی آنها به منظور کاهش اثر خردهمالکی پیشنهاد میشود