سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ابراهیم کرمیان – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
حسین ادریس – دانشیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

سنگ منگنز یکی از مواد اولیه مصرفی در صنایع آهن و فولاد می باشد،که بیشترین کاربرد آنها در تولید فرو آلیاژها(فرومنگنزFeMnو فروسیلیکومنگنزFeSiMn و مقادیری نیزدرکوره های بلند و کنورتورهای فولادسازی می باشد . سنگ منگنز مصرفی داخ لی درصنایع فروآلی اژ به علت پا ئین بودن عیار منگنز(% ۳۰ Mn< و بالابودن س یلیس( ۲۰%(SiO2> دارا ی کیفی ت مطلوب نم ی باشد ،بنابراین نیازبه پرعیارسازی آن با توجه به افزا یش تولیدفولاد کشوربسیارضروری گردیده است . وزن مخصوص کانسنگ منگنزبا افزا یش درصدمنگنز وکاهش سیلیس افزا یش می یابد.لذا می توان با استفاده از اختلافوزن مخصوص آنها را از یکدیگر جدا نمود که به آن پر عیار ساز ی به ر وش جدا ساز ی ثق لی گویند. این پژوهش به بررسِی تاثیردانه بند ی و نوع سنگ منگنزپرسیلیس، برغن ی ساز ی درروش جدا ساز ی ثقل ی وتاثیرآن برکیفیت فرو منگنزتولیدی HC FeMn پرداخته است. بهترین نتایج با سنگ منگنز استهبان فارس(به علت حضور سیلیس بصورت آزاد) با دانه بندی ۱/۵-۴mm با راندمان وزنی ۳۵ % و میزان بازیابی منگنز ۷۳ % بدست آمده که باعث تو لید فرو منگنز با کیفیت بالا ( ۸۰%Mn= ،۲، (P=%0/1Si= گردیده است