سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

لیلا ابراهیم زاده سروستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد جواد آروین – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
داریوش اشیدری – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در یک آزمایش مزرعه ای اثر متقابل غلظت های مختلف استیل سالیسیلیک اسید (۰، ۰/۱، ۰/۵ و ۱ میلی مولار ) و دفعات محلول پاشی آن (یکبار و دوبار) بر رشد، اجزا عملکرد و عملکرد دانه در گلرنگ رقم محلی اصفهان مطالعه گردید . محلول پاشی در مرحله ۴-۳ برگی (برای تیمار یکبار محلول پاشی ) و در مرحله ۴-۳ برگی و همچنین در انتهای مرحله به ساقه رفتن (برای تیمار دوبار محلول پاشی ) انجام گرفت. نمونه برداریها از دو هفته پس از اعمال تیمارها و در ٤ مرحله بر روی صفاتی نظیر طول ساقه اصلی، قطر ساقه، سطح برگ و تعدادبرگ انجام گرفت . در برداشت نهایی نیز صفاتی نظیر طول ساقه اصلی، اجزا عملکرد (تعداد طبق بارور در بوته، تعداد دانه در طبق و وزن هزار دانه) و عملکرد دانه محاسبه گردید . نتایج آزمایش نشان داد که ASA اثر معنی داری بر افزایش عملکرد دانه در مقایسه با شاهد داشت ماکزیمم عملکرد دانه در غلظت ۰/۵ میلی مولار بدست امد که نسبت به شاهد ٦٤ در صد افزایش نشان داد . همچنین ASA، تعداد برگ، مساحت برگ و قطر ساقه را در مقایسه با شاهد افزایش نشان داد اما تاثیری بر طول ساقه در مقایسه با شاهد نداشت.