سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فروع الدین زرگرزاده – عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
اردوان قربانی – عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
علی اصغری – عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

بیماری بادزدگی (Late blight) یا سفیدک دروغی سی بزمینی یکی از بیماری های مهم این محصول به شمار م یرود و از نظر خسارت، قدرت از بین بردن کل یا بخشی ازمحصول را دارد . بر اساس اسناد سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل این بیماری در سال ۱۳۷۶ در دشت اردبیل به صورت اپیدمیک بوده است . نوسانات عوامل اقلیمی در بروز و توسعه این بیماری مهم می باشد . در این تحقیق تاثیر درجه حرارت، بارندگی و رطوبت نسبی در شیوع بیماری باد زدگی سی ب زمینی در دشت اردبیل مورد بررسی قرار گرفت . داده های هواشناسی روزانه، ماهانه و سالیانه ایستگاه اردبیل از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۰ تهیه و با بهره گیری از روش های گر افیکی و آماری از نظر عوامل اقلیمی گروه بندی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . ابتدا تجزیه واریانس برای تعیین بین سال ها و ماه های داخل هر سال به صورت آشیانه ای (Nested) صورت گرفت. سپس سال های مورد مطالعه با استفاده از روش تجزیه خوشه ای به روش (UPGMA) گروه بند ی گردید . نتایج نشان داد که بین عوامل اقلیمی مخصوصا دما و بارندگی با شیوع این بیماری ارتباط معن ی داری وجود دارد . گروه بندی سال های مورد مطالعه با استفاده از عوامل اقلیمی در محدوده زمانی بروز و شیوع بیماری، توانست سال ۱۳۷۶ را از بقیه سال ها جدا نماید