سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

شایان حسین صراف – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی گرایش استخراج فلزات، دانشگاه ع
حسین آقاجانی – دانشجوی دکترای مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران
منصور سلطانیه – دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
فرزاد محبوبی – دانشیار دانشکده مهندسی معدن، متالورژی و نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبی

چکیده:

فرآیند آبکاری کروم سخت از دیرباز در پوشش‌دهی سطح قطعاتی چون قطعات هواپیما و درون لوله‌های تفنگ به‌منظور بهبود خواص مقاومت به خوردگی و مقاومت به سایشی و ایجاد ضریب اصطکاک کم و سختی بالا مورد استفاده قرار می‌گرفته است. در حین فرآیند آبکاری شبکه‌ای از ترک‌های ریز در پوشش به‌وجود می‌آید که باعث افت خواص شدیدی در این پوشش‌ها می‌گردد. در این تحقیق سعی شده است پوشش‌هایی حاوی کم‌ترین چگالی ترک سطحی ایجاد شود. بدین منظور نمونه های فولاد ابزار گرم کار دیسکی شکل در حمام استاندارد آبکاری کروم سخت حاوی ۲۵۰ g/lوCrO3 و ۲/۵g/1 و H2SO4 و در مدت زمان ۶۰ دقیقه پوشش دهی شدند . به منظور بررسی پوشش های ایجاد شده از بررسی های میکروسکوپ نوری و الکترونی (SEM)، آنالیز تفرق اشعه ایکس (XRD) و میکروسختی سنجی (HV0.1) استفاده شد.ابتدا دمای محلول از ۴۰ تا۶۰ با فواصل دمایی۵ در چگالی جریان ۳۰A/dm2 تغییر داده شد و نتایج حاکی از بهینه بودن دمای۶۰c بود سپس چگالی جریان اعمالی از ۳۰ تا۶۰A/dm2با فواصل ۱۰A/dm2 در دمای ۵۵c تغییر داده شد و چگالی جریان۶۰A/dm2 به عنوان چگالی جریان بهینه تعیین شد. سپس با به‌کارگیری دما و چگالی جریان بهینه در جریان‌های پالسی On-Off و پالسی برگشتی، نوع جریان بهینه، جریان پالسی با پالس‌های On-Off به‌عنوان شرایط بهینه آبکاری کروم سخت برای حصول پوشش‌هایی حاوی کم‌ترین چگالی ترک سطحی پیشنهاد شد.