سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن پهلوانزاده – دانشیار مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده فنی مهندسی- بخش مهن
محسن علی مندگاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده فنی م

چکیده:

در روشهای متعارف سرمایش، بارمحسوس (کاهش دما) و بار نهان (کاهش رطوبت) هردو به وسیله سیستم سرمایش انجام م یگیرد، اما با استفاده از دسیکنت، انجام دو فرآیند سرمایش و رطوب تزدایی به طور مجزا امکان پذیر م یباشد. در این تحقیق استفاده از دسیکنت چرخ دوار در سیست مهای سرمایش دسیکنتی مورد بررسی قرار گرفته و راندمانهای چرخ دسیکنت تعیین شدهاند. با شبیه سازی آب وهوای گرم وخشک در محیط آزمایشگاهی، در دماهای احیاء مختلف، دما و رطوبت نسبی هوای احیاء و هوای فرآیند ورودی به چرخ و همچنین دما ورطوبت نسبی هوای فرآیند و هوای احیاء خروجی از چرخ انداز هگیری شد هاند و بر اساس آن راندمانهای چرخ دسیکنت (راندمان رطوبتزدایی، راندمان دمایی و راندمان احیاء) تعیین شدهاند. نتایج حاصل نشان میدهند که با افزایش دمای احیا راندمان رطوبتزدایی چرخ افزایش مییابد در حالیکه راندمان دمایی و راندمان احیاء با افزایش دمای احیاء، روندی کاهشی دارند.