سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا ارژنگ – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی مواد، دانشگاه شیراز
سیروس جوادپور – استادیار بخش مهندسی مواد، دانشگاه شیراز
اردشیر حسین پور – استادیار مرکز تحقیقات الکتروسرام، گروه فیزیک، دانشگاه صنعتی مالک اش

چکیده:

با استفاده از روش متالورژی پودر و اعمال میدان مغناطیسی مناسب نمونه های فریت باریم ناهمسانگرد شکل دهـی و سپس این نمونه ها در دماهای مختلفی تفجوشی گردیدند . نسبت مولی اکسید آهن به کربنات باریم ۵/۵ انتخـاب و CaO و SiO 2 به عنوان مواد اضافی انتخاب شدند . با تغییر دمای تفجوشی نهایی از ۹۶۰°C تـا ۱۲۶۰°C چگـالی ۵ ۲ افـزایش یافـت . سـاختار ریـز ایـن نمونـه هـا توسـط ۳ ۳ / g / cm تـا ۳/۲ g / cm نمونه ها به طور یــکنواخت از میکروسکوپ نوری بررسی گردید . همچنین سختی نمونه ها به عنوان تابعی از چگالی و نیروی مغناطیسی، پـسماند مغناطیسی و دمای کوری به عنوان تابعی از دمای تفجوشی اندازه گیری شدند .