سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدتقی نعیمی – استادیار دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدمحمود موسوی خویی – استادیار دانشکده معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی سلیمی – کارشناس ارشد واحد تحقیق و توسعه شرکت پارس سویچ

چکیده:

هدف از این پژوهش، به دست آوردن شرایط عملیات حرارتی برای فولادها بود به گونه ای که به تـوان درحـینداشتن سختی نسبتاً بالا ( بالای ۷۰۰ ویکرز ) به کمترین میزان اعوجاج دست یافت . فولادهای مورد بررسی سه نوع فولاد ۱/۲ ، ۰/۹ و ۰/۸ درصد کربن بودند . برای انجام آزمایش ها از دو کوره حمام نمک دمای بالا و پایین به ترتیب برای آستنیته کردن و کوئنچ کردن استفاده شد . ابتدا آزمایش ها برای بـ ه دسـت آوردن شـرایط بهینـه دمـا و زمـان آستنیته کردن انجام گردید و سپس با توجه به شرایط به دست آمده آزمون هـا بـرای بررسـی اثـر زمـان توقـف درحمام نمک دمای پایین و اثر دمای حمام نمک دمای پایین ان جام شد . سپس با استفاده از یک سری نمونه با نسبت طول به قطر ۸۴ آز مون ها برای به دست آوردن میزان اعوجاج حاصـل از عملیـات حرارتـی و دسـتیابی بـه شـرایط عملیات حرارتی بهینه برای رسـیدن بـه کمتـرین میـزان اعوجـاج انجـام گردیـد . آزمـایش هـای سـختی سـنجی بـا میکروهاردنس، متـالوگرافی و بررسـی بـا میکروسـکوپ الکترونـی روبـشی و نـوری نیـز انجـام گردیـد . از میـان فولادهایبررسی شده فولاد ۱/۲ درصد کربن دارای بهترین خواص مورد نظر بود