سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدسعید هادوی – گروه فیزیک دانشگاه سیستان و بلوچستان ، زاهدان
ربیعه حسین پورسجیدان – گروه فیزیک دانشگاه سیستان و بلوچستان ، زاهدان
مهدی باقری محققی – دانشگاه علوم پایه دامغان،دامغان

چکیده:

در این پروژه اثر دمای زیر لایه و غلظت ناخالصی بر خواص الکتریکی، اپتیکی و ساختاری لایههای نازک هـادی شـفاف ZnO:Al بررسـی و تحقیـق شـده اسـت . مقاومت سطحی و میزان شفافیت در گستره نور مرئی در این لایهها اندازهگیری شده است . براساس نتایج بدست آمده برای نمونههای بهینهسـ ازی شـده میـزان عبـور بالاتر از ۸۰% بوده و افزایش دمای زیرلایه به بالاتر ا ز ۳۵۰ °c موجب بهبود بلورشدگی در فیلمها شده است .