سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ناهید حسین تاج – پژوهشکده لیزر، دانشگاه شهید بهشتی، اوین، تهران
عزالدین مهاجرانی – پژوهشکده لیزر، دانشگاه شهید بهشتی، اوین، تهران

چکیده:

در این مقاله برای شناخت دقیق مکانیزم های برهمکنش لیزر با فیلم پلیمری آلاییده با رنگین ه های آزو ، به بررسی اثر دما برپاسخ محیط به دوشکستی القایی توسط لیزر پرداخته شده است . با آزمایشهای انجام شده اثر دما در دوشکستی القا شده بررسی شده و نشان داده شده است که این اثر در دمای خاصی بیشینه است . این دما تابعی از ضخامت نمونه می باشد به نحوی که با افزایش ضخامت نمونه، دمای بیشینه به سمت دماهای پایین تر میل می کند . از آنجا که مکانیزم قالب در تشکیل توری هولوگرافیک قطبشی، ناهمسانگردی القایی توسط لیزر است، ب هینه کردن پارامترهای موثر در پاسخ ناهمسانگرد محیط، می تواند در افزایش بازده پراش توری های هولوگرافیک موثر باشد .