سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

تقی علیان کوپایی – کارشناس ارشد عمران محیط زیست
محمدرضا حقیقی – هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

همانطور که آب حاوی کلر داخل لوله های سیستم توزیع حرکت می کند می تواند همزمان با مواد مختلف د رحجم آب و دیواره لوله واکنش بدهد و مقدار آن در شبکه کاهش یابد. از طرفی این واکنشها به عواملی از قبیل غلظت اولیه کلر، غلظت مواد آلی و معدنی احیا کننده در آب، pH ، درجه حرارت، جنس و عمر لوله های به کاررفته در شبکه توزیع و غیره بستگی دارد. در این مطالعه با استفاده از مدل کیفی دینامیکی EPANET ، اثر دما برروی میزان زوال کلر در شبکه توزیع شهر بهارستان و ضرایب سینتیکی زوال کلر توسط حجم آب و دیواره لوله بررسی گردید. با اندازه گیری تغییرات دمای آب در دو فصل گرم و سرد سال ( تابستان و زمستان) و اندازه گیری غلظت کلر باقیمانده در این دو فصل از شبکه توزیع آب بهارستان ضرایب سینتیکی زوال کلر بدست آمد. مطابق این بررسی افزایش دما باعث افزایش کلر در شبکه توزیع گردید به طوری که ضرایب واکنش درجه اول برای زوال کلر توسط حجم آب برابر ۵۳۳/۰- و ۲۰۷/۰- برروز و ضرایب زوال کلر توسط دیواره لوله با واکنش درجه صفر برابر ۳- و ۲- میلی گرم بر متر مربع در روز به ترتیب برای تابستان و زمستان بدست آمد. نتایج حاصل از پیشگویی مدل و اندازه گیری صحرایی با ضرایب همبستگی ۳۶۷/۰=R2 و ۹۷۱/۰=R2 به ترتیب برای فصل تابستان و زمستان با انجام آزمون فرض صفر در سطح ۰۱/۰ معنی دار بود.