سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

معصومه سیف اللهی – کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی مالک اشتر
کوروش جعفرزاده – استاد یار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
کریم زنگنه مدار – استاد یار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

امروزه آندهای MMOبه طور گسترده ای در صنعت کلر-قلیا استفاده میشوند و به دلیل قیمت بالا پایداری و عمر کاری بالا از خواص صروری این آندها محسوب میشود.در این مقاله اثر دما و زمان عملیات کلسیناسیون که یکی از مراحل عملیات حرارتی اسن آنده میباشد بر مورفولوژی و پایداری آنها مورد بررسی قرار میگیرد.ترکیب شیمیایی پوشش ایتن آند شامل (۱۰Ti-20Ru-70Sn)O2 میباشد که با استفاده از روش تجزیه حرارتی ایجاد شد.بررسی های نشان داد که دمای ۴۵۰ درجه مناسبترین دما برای عملیاتکلیسناسیون زمان ابتدایی ۱۰ دقیقه زمان نهایی ۱ ساعت زمانهای بهینهعملیات حرارتی برای رسیدن به بیشترین پایداری و مناسب ترین مورفولوژی است.