سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

اسماعیل صلاحی – پژوهشکده سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی
تورج عبادزاده – پژوهشکده سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:

در پژوهش حاضر، اثر دما و محیط واکنش، بر تشکیل فاز مولایت و ریزساختار پدید آمده بررسی شد . م واد اولیه در محیط الکل اتیلیک، مخلوط، خشک و گرانول سازی شده و در گستره دمایی ۷۰۰-۱۵۰۰Cْ در محیط های هوا و اکسیژنحرارت دیدند . در سیستم Al2O3+Si در بالاتر از دمای C ْ ۱۴۵۰ مولایت تشکیل می شود و در سیستم SiO2+Al در گسترهدمایی ۷۰۰-۱۴۰۰Cْ در ابتدا احیای اکسید سیلیسیم توسط آلومینیم صورت می گیرد و سپس مولایت تشکیل می شود، در حالی که وقتی از پودرهای سیلیسیم و آلومینیم به عنوان مواد اولیه استفاده شود، فاز مولایت تشکیل نشده و بجز تشکیل ترکیبات بین فلزی و آلومینا، واکنش دیگری انجام نمی گیرد .