سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مینا اسفیداری – کارشناس ارشد مهندسی مواد – سرامیک
علیرضا میرحبیبی – صنعت استادیار دانشکده مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه علم و صنعت
جعفر جوادپور – دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه علم وصنعت

چکیده:

در این پژوهش به منظور سنتز رنگدانه صدفی، پولکهای میکا با لایه نازکی از دیاکسیدقلع پوشش داده شدند و پوششدهی از طریق فاز محلول و به روش تیتراسیون انجام گرفت. فرایند تیتراسیون شامل پوششدهی پولکهای میکا از طریق هیدرولیز هتروژن محلول دیکلریدقلع بود. به منظور کنترل شرایط هیدرولیز و بررسی عوامل موثر بر پوششدهی، شرایط انجام آزمایشها بر اساس روش آماری تاگوچی طراحی شد. همچنین تاثیر دو پارامترPH و دمای واکنش برمیزان درخشندگی و یکنواختی پوشش SnO2 ایجاد شده بر روی پولکهای میکا نیز مورد بررسی قرار گرفت جهت بررسی نمونههای سنتز شده، از تکنیک رنگسنجی گونیواسپکتروفوتومتری، پراش اشعه X و بررسی میکروسکوپ الکترونی استفاده شد