سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: همایش ملی ارگونومی در صنعت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحید غفاریان – پزشک و فیزیوتراپیست و مسئول کمیته ارگونومی در مدیریت ایمنی و بهداشت کا
افشین زمانی –

چکیده:

کمردرد یکی از شایعترین شکایات جوامع صنعتی بشمار میرود و براساس تحقیقات بعمل آمده ارتباط مستقیم مابین شیوع و شدت کمردرد با شیوه زندگی و کار وجود دارد . در مطالعه اهم راهکارهای عملی مقابله و کنترل این مشکل در جوامع صنعتی : ارتقاء سطح آگاهی و مهارت شاغلین در مراقبت از ستون فقرات کمری مطرح می باشد که بلحاظ امکان دسترسی سهل جامعه هدف با حداقل هزینه و امکانات موجود در صورت اثر بخشی می تواند در زمره برنامه های آموزش بدو استخدام یا حین اشتغال بویژه در صنایع سنگین قرار گیرد . بر این اساس اثرات دوره مهارت آموزی مراقبت از کمر ) (Backschool بر روی گروههای شغلی در معرض خطر در یک صنعت بزرگ در تهران مورد بررسی قرار گرفت . مبتنی بر هدف Before after treatment clinical trial روش تحقیق بصورت از میان١٠٦ کارگر دارای پرونده طب کار با تشخیص کمردرد برحسب وضعیت اقتصادی متوسط , نداشتن بیماری روانی بارز و عدم انجام اقدامات درمانی پپیچیده ، تعداد ٢٠ نفر انتخاب گردیدند و با توجه به اینکه استاندارد انتخابی تعداد شرکت کننده در هر دوره مطابق مطالعات مختلف ٤ الی ١٠ نفر میباشد ، از این میان ١٠ نفر بطور تصادفی انتخاب گردید که از این میان ٥ نفر تمامی دوره را گذراندند .
بلحاظ حجم کم نمونه نتایج معنی دار نبود ولی تغییرات قابل ملاحظه ای در نتایج آزمون جسمی ) ) SLR روانی ) ) Beck ، اطلاعات کاربردی و امکان انجام فعالیت های روزمره
عاری از درد در قبل و بعد از دوره مؤید اثرات قابل ملاحظه در کوتاه مدت می باشد .