سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین خدادادی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهار محال و بختیاری

چکیده:

برای بررسی اثر دور قطع آبیاری در سالهای مختلف ب رعملکرد علوفه اسپرس این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب یک طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار و به مدت سه سال (۷۱-۱۳۶۹) در ایستگاه تحقیقاتی چهار تخته شهرکرد اجرا شد. تمار دور آبیاری در ۵ سطح شامل A0= بدون آبیاری A1= 45 روز یکبار و A2= 30 روز یک بار و A3= 15 روز یکبار و A4 = 10 روز یکبار – و تیمار قطع آبیاری در سالهای مختلف در سه سطح شامل B1- = بدون قطع آبیاری و B2= قطع آبیاری در سال سوم و B3= قطع آبیاری در سالهای دوم و سوم – به صورت فاکتوریل (۱۵ تیمار) در هر تکرار قرار گرفتند. نتایج آزمایش در هر سال و ادغام نتایج سه ساله آزمایش نشان داد اثر دور آبیاری روی عملکرد علوفه تر و خشک اسپرس در سطخ ۱% معنی دار بود و با افزایش فاصله آبیاری از ۳۰ روز به بعد اختلاف معنی دار بینعملکرد سطوح دور آبیاری مشاهده نشد به طوری مه عملکرد علوفه در تیمار ۴۵ روز یکبار با تیمار بدون آبیاری اختلاف معنی دار با یکدیگر نداشتند بین عملکرد علوفه تیمار دور آبیاری ۱۰ روز یکبار و ۱۵۸ روز یکبار اختلاف معنی دار وجود نداشت. اثر سالهای قطع آبیاری روی علمکرد علوفه تر و خشک اسپرس در سطح ۱% معنی دار گردید. به طوری که عملکرد علوفه تر و خشک در تیمار بدون قطع آبیاری B1 بیشتر از قطع آبیاری در سال سوم B2 و قطع آبیاری در سال سوم بهتر از قطه آبیاری در سال دوم و سوم B3 بود. بیشترین عملکرد علوفه تر و خشک به ترتیب به میزان ۲۱۳۰۸ و ۵۹۶۹ کیلوگرم در هکتار از تیمار A4B1 به دست آمد. و کمترین عملکرد علوفه تر و خشک به ترتیب به میزان ۲۲۰۹ و ۶۸۴ کیلوگرم در هکتار از تیمار A0B3 حاصل شد.