سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا میرزایی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان
علی قدمی فیروزآبادی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان
کامران آذری – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان
ولی ا… یوسف آبادی – موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه بذر چغندرقند

چکیده:

به منظور افزایش کمی و کیفی و خصوصیات تکنولو ژیکی بذر چغندرقند، بررسی مسائل تغذیه و روش های مدیریت کارآمد مزرعه در تولید بذر ضروری است . در این تحقیق دو روش آبیاری نشتی و تیپ با چهار سطح نیتروژن (۰، ۶۰، ۱۲۰، ۱۸۰kg/ha) و سه سطح فسفر (۰، ۳۰، ۶۰kg/ha) بر روی رقم ٧٢٣٣ بصورت اسپلیت فاکتوریل انجام شد . روش های آبیاری در کرت های اصلی و سطوح مختلف نیتروژن و فسفر بصورت آزمایش فاکتوریل در کرت های فرعی در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی طراحی شد . نتایج نشان داد که عملکرد کمی بذر در سایز بذری زیر ۳/۵ میلی متر تحت تاثیر اثر فا کتور آبیاری در سطح ٥% معنی دار بود . همچنین اثر متقابل بین روش های مختلف آبیاری و سطوح مختلف نیتروژن در سایز بذر ۵/۵-۵ میلی متر در سطح ٥% معنی دار بود . اثر متقابل دو فا کتور نیتروژن و فسفر در سایز بذری ۵-۴/۵ میلی متر در سطح ٥% تفاوت معنی داری مشاهده گردید . از لحاظ جوانه زنی بذور در تیمار های مختلف اثر متقابل دو روش آبیاری و سطوح مختلف نیتروژن و همچنین اثر متقابل نیترو ژن و فسفر در سطح ٥% تفاوت بین تیمارها معنی دار بود . کارایی مصرف آب بر اساس میزان تولید بذر بین دو روش آبیاری تیپ و نشتی در سطح ٥% اختلاف معنی دار داشت .. عملکرد بذر در روش آبیاری تیپ نسبت به نشتی به ترتیب با ۲/۴۸ و ۲/۳۱ تن در هکتار ، برتری نشان داد . بیشترین و کمترین درصد جوانه زنی به روش آبیاری تیپ و نشتی به ترتیب با ۹۲/۳۱ و ۸۹/۴۴ تعلق داشت. مقایسه میانگین درصد جوانه زنی در رابطه با اثر متقابل روش آبیاری ، فسفر و نیتروژن به روش دا نکن در سطح ۵% نشان داد که بیشترین درصد جوانه زنی به تیمار های E2P60N0 و E1P0N120 با درصد جوانه زنی برابر ۹۷/۱۱% تعلق داشت.