سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رمضانعلی عزیزی – کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
عزیزالله کمالزاده – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
محسن برجی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
سیروس بهادری – کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

چکیده:

به منظور بررسی اثرات دو سیستم پروار بندی بر بازده پرواری بره های نرگوسفند فراهانی تعداد۸۰ راس بره نربا میانگین وزنی ۲±۲۷ کیلوگرم با سن جهار ماهگی در دو گروه ۴۰ راسی پروار شدند . گروه شاهد بلافاصله پروار شدند و گروه آزمایشی ابتدا به مدت دو ماه محدودیت غذایی داده شد و سپس پروار شدند . تا رسیدن به وزن ۴۶ کیلوگرم تغییرات وزن و میزان مصرف خوراک اندازه گیری شد . و در پایان تعداد ۲۰ راس از هر گرو ه به منظور بررسی صفات لاشه ذبح شدند . نتایج بدست آمده نشان داد که طول کل دوره در گروه شاهد ۸۷ روز و در گروه محدودیت غذایی ۱۱۷ روز که شامل ۶۳ روز محدودیت غذایی و ۵۴ روز غذا دهی مجد د بود . تفاوت افزایش وزن روزانه بین دو گروه معنی دار بود (۰/۰۱>P) . از نظر قطعا ت لاشه بین دو گروه اختلاف معنی داری مشاهده نشد (۰/۰۵>P) . تفاوت میانگین مقدار و درصد گوشت لخم گروه آزمایشی و گروه شاهد از نظر آماری معنی دار بود (۰/۰۵>P) .تفاوت میانگین وزن و درصد چربی قابل جدا شدن (چربی بدون دنبه ) و مجموع چربی کل لاشه و میانگین وزن و درصد دنبه بین دو گروه اختلاف معنی داری مشاهده نشد (۰/۰۵>P). تفاوت میانگین مجموع کل چربی دام و میانگین مقدار و درصد چربی احشایی در گروه شاهد و آزمایشی معنی دار بود(۰/۰۵>P) .