سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرامرز خوشنودیان – استادیارگروه سازه ، دانشکدة مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی پورشاء – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشکدة مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امی

چکیده:

در تحلیل لرزه ای ساختمانها معمولا اثر مولفة اصلی (طولی) زلزله به طور مستقل و جداگانه در جهات مرجع سازه در نظر گرفته میشود. با توجه به اینکه، همزمان با مولفة اصلی زلزله، مولفة دوم(عرضی) هم برساختمان اثرمی کند، در آیین نامة زلزلة ایران به این نکته توجه شده است. در این مطالعه اثر همزمان دو مؤلفة افقی زلزله بر روی ساختمانهای دارای سیستم مهاربندی برون محور بررسی می شود. در این ساختمانها، مدلهای دارای ستون گوشه وبدون ستون گوشه و ساختمان دارای سیستم ترکیبی در پلان قرارخواهد گرفت. همچنین در ساختمانهای مهار بندی شده در دو جهت و دارای ستون گوشه، خروج از مرکزیت بتدریج در مدلهای مختلف تغییر داده می شود. مشاهده گردید که در حالت خطی، معمولا پاسخ حداکثر سازه تحت اثر دو مولفه بیشتر از یک مولفه بوده و زوایای بحرانی تحت اثر دو و یک مولفه یکسان نیستند. همچنین اختلاف نیروی محوری حداکثر ستونهای گوشه تحت اثر دو ویک مولفه بیشتر از ستونهای غیر گوشه در ساختمان دارای ستون گوشه است واین اختلاف در ستونهای گوشة ساختمان دارای ستون گوشه کمتر از مقادیر نظیر در ستون های هم موقعیت در ساختمان دارای سیستم ترکیبی است. پس با توجه به منظم ویا نامنظم بودن ساختمانها و نحوة آرایش بادبندها و وجود سیستم ترکیبی در ساختمان حساسیت به اثر همزمان دو مولفة افقی زلزله متفاوت میباشد