سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مصطفی گواهی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه شهید باهنر کرمان
الیکا شجیع – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

سلمه بدلیل داشتن سه ترپن فعال و اگزالیک اسید دارای فعالیت دگرآسیبی می باشد. با هدف بررسی اثر دگرآسیبی سلمه Chenopodium album بر روی مولفه های جوانه زنی و رشد اولیه لوبیا جیرفتی آزمایشی بصورت طرح کاملا تصادفی با ۵تکرار در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال ۱۳۸۴ انجام گردید. تیمارها شامل شاهد،۲۵%،۵۰% ،۷۵% و۱۰۰% غلظتهای عصاره آبی شاخساره سلمه بود. نتایج نشان داد که اثر عصاره شاخساره سلمه تره بر درصد جوانه زنی، رشد ریشه چه، ساقه چه و وزن خشک گیاهچه (P<0.01) معنی دار می باشد.افزایش غلظت عصاره آبی شاخساره سلمه بطور معنی داری باعث کاهش جوانه زنی و رشد لوبیا شد. بیشترین درصد جوانه زنی مربوط به تیمار شاهد با ۱۰۰% و کمترین مربوط به تیمار ۱۰۰% و ۷۵% با ۲۰% و۳۰% جوانه زنی بود. در نیجه عصاره شاخساره سلمه تره دارای اثرات منفی و معنی داری برروی رشد و جوانه زنی اولیه لوبیا دارد.