سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

تایماز فتح الهی خلخالی – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی ،دانشگاه تبریز،تبریز و دانشکده ف
بهروز رضائی – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی ،دانشگاه تبریز،تبریز
علی سلطانی والا – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی ،دانشگاه تبریز،تبریز و دانشکده ف
منوچهر کلافی – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی ،دانشگاه تبریز،تبریز و دانشکده ف

چکیده:

در این مقاله اثر دیواره های متصل کننده حفره های هوا یا میله های دی الکتریک با اشکال مربع، مستطیل و دایره در یک بلور فوتونی دو بعدی شبکه مربعی، روی ساختار باند فوتونی بررسی می شود. با استفاده از روش بسط موج تخت، ساختار باند شبکه مربعی در دو حالت: ۱-حفره ها و دیواره های هوا در زمینه تلوریم ناهمسانگرد، ۲- میله ها و دیواره های ناهمسانگرد تلوریم در زمینه هوا ، مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج عددی نشان می دهد که با اتصال میله های مربعی شکل تلوریم در زمینه هوا، پهنای گاف فوتونی کامل افزایش یافته است.