سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

میثم فرضعلی پور تبریز – پژوهشگاه مواد و انرژی – مرکز شبیه سازی و مدلسازی مواد
پدرام صالح پور – پژوهشگاه مواد و انرژی – مرکز شبیه سازی و مدلسازی مواد
فاطمه خراسانی زاده – پژوهشگاه مواد و انرژی – مرکز شبیه سازی و مدلسازی مواد
محمدرضا واعظی – پژوهشگاه مواد و انرژی – مرکز شبیه سازی و مدلسازی مواد

چکیده:

در این مقاله تاثیر اندازه ظرفی که ذرات کروی به داخل آن ریخته می‌شوند بر میزان تخلخل فشردگی تصادفی آزاد ذرات هم‌اندازه توسط یک مدل فشردگی موازی جدید بر مبنای مدل دینامیک رویداد بررسی شده است. اثر همزمان دیواره‌های ظرف فشردگی ذرات در فواصل مختلف بر فشردگی ذرات و نظم آنها نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل نشانگر افزایش میزان فاکتور فشردگی کل و افزایش میزان مناطق با چگالی موضعی بیشتر با بزرگتر شدن ظرف هستند که آن را می‌توان حاصل از کمتر شدن مناطق نزدیک دیواره با چگالی کمتر و نیز کم شدن نظم ناشی از وجود دیواره دانست. همچنین با افزایش اندازه ظرف فشردگی تکرار پذیری نتایج حاصل نیز افزایش می‌یابد که این امر موید افزایش میزان تصادفی بودن فشردگی ذرات است.