سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

افشین مسعودی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکدهی مهندسی و علم مواد ٢ – دانشگاه صنعتی شریف
کاظم پوراذرنگ – استاد دانشکده مهندسی وعلم مواد دانشگاه صنعتی شریف
پروین عباچی – استادیار، دانشکده مواد، دانشگاه صنعتی شریف
مسیح رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

در این پژوهشرفتار تریبولوژیکی ومقاومت سایشی کامپوزیت های بر پایهی منیزیم مطالعه شد. به این منظورآلیاژQE22منیزیم تولید شده به روشمتالورژی پودر با درصد های حجمی متفاوت از ذرات تقویتکنندهیSiCبا اشکال کروی، مکعبی و تیز و گوشه دار تقویت شد و تحت آزمایشسایشpin–on-diskمطابق بااستانداردASTM-G99در شرایط ثابت سرعت ۰/۵ متر بر ثانیه و نیروی اعمالی ۵ نیوتن در مسافتهای مختلف قرار گرفت. مطابق نتایج در یک نیروی ثابت با افزایش مسافت سایش، میزان کاهش حجم تمام نمونهها با یکروند تقریبًا خطی افزایشیافت. نرخ سایشنیز با افزایشکسر حجمی ذرات تقویتکننده کم شد. شکل تقویتکننده اثر قابل ملاحظهای بر نرخ سایشکامپوزیتها نداشت. در محدودهی انجام آزمایش حد بهینهای برای میزان تقویتکننده مشاهده شد که کامپوزیت مربوط به آن دارای کمترین کاهش حجم است. تقریباً تمام نمونههای کامپوزیت در مسافتهای کوتاهتر سایش، مقاومت سایشی مناسبتری نشان دادند و با افزایشمسافتسایش، میزان کاهشحجم آنها در مقایسه با آلیاژ خالصبیشتر شد.