سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهیار دائی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده متالورژی و مواد دانشکده فنی دانشگاه ته
محمود حیدرزاده سهی – دانشیار دانشکده متالورژی و مواد دانشکده فنی دانشگاه تهران
ولی رحیمی دیزجی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی وعلم مواد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این پژوهش اثر اندازه ذره پودر کاربید تنگستن و ترکیب بایندر در سرمتهای WC-Ni-Coدر این پژوهش اثر اندازه ذره پودر کاربید تنگستن و ترکیب بایندر در سرمتهای مورد بررسی قرار گرفت.بدین منظور پودرهای کاربید تنگستن با اندازه ذرات ۰/۶ تا ٤٠ میکرومتر در دو ترکیب مختلف بکار گرفته شدند. سپس مقدار بایندر نیکل بر خواص مکانیکی و عملکرد تراشکاری در سرمتهای WC-Niمورد بررسی قرار گرفت. جهت بررسی ریزساختار سرمتهای ساخته شده از میکروسکوپ نوری ، میکروسکوپ الکترونی روبشی و اندازه گیری اشباع مغناطیسی استفاده شد. همچنین سختی ویکرز و استحکام گسیختگی عرضی اندازه گیری و آزمون توانایی ماشینکاری توسط سرمتها انجام شد. سرمتهای WC-Ni-Co و WC-Ni در ماشینکاری فولاد بعلت ایجاد دمای بالا ، دچار پدیدهحفره دارشدن شدند. در ماشینکاری چدن با افزایش سختی سرمتها، مقاومت به سایش جانبی (Flank Wear) آنها افزایش یافت. با کاهش اندازه ذرات پودر خام در سرمتهای WC-Ni-Co سختی و مقاومت به سایش افزایش یافت. افزایش مقدار نیکل سختی سرمتهای WC-Ni را کاهش داد و موجب کاهش مقاومت به سایش گردید.