سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
وحید مهری زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی،گروه به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی،دانشکده کشاورزی،دانشگاه تبریز
بهرام باغبان کهنه روز – دانشیار گروه به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی،دانشکده کشاورزی،دانشگاه تبریز
ابراهیم دورانی – استادیار گروه به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی،دانشکده کشاورزی،دانشگاه تبریز

چکیده:
گیاه استویا Stevia rebaudiana Bertoni از خانواده Composite گیاهیست چندساله، علفی و گرده افشان که حاوی ماده شیرین کننده طبیعی و غیر کالری زا است که پوکی و پایین بودن درصد جوانه زنی بذر، کشت وسیع این گیاه را محدود می سازد. بنابراین اولین قدم برای اصلاح ژنتیکی این گیاه توانایی تولید تعداد زیادی گیاهچه سالم و ارزان در زمان کم هست. در این پژوهش اثر زغال فعال به عنوان یک ترکیب تعریف نشده ارزان روی ریزازدیادی گیاه استویا بررسی شد. بدین منظور آزمایشی با استفاده از سطوح مختلف زغال فعال (۰، ۵/.، ۱، ۱/۵ و ۲ گرم در لیتر) به همراه دو ریز نمونه (نوک ساقه و گره) به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۳ تکرار انجام شد. صفات مختلف رشد به مدت ۴ هفته اندازه گیری شدند. تجزیه واریانس داده ها نشان داد که استفاده از زغال فعال در ریزازدیادی گیاه استویا موثر بوده است. به طوریکه غلطت ۱/۵ گرم در لیتر زغال فعال به عنوان مناسب ترین غلظت برای ریزازدیادی سریع و انبوه گیاه استویا معرفی شد.