سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد رضا احمدی رنانی – کارشناس ارشد سازههای آبی، مهندسین مشاور جامع کار سپاهان، اصفهان
سید علی ایوب زاده – استادیار، گروه سازههای آبی، دانشگاه تربیت مدرس
جمال محمد ولی سامانی – دانشیار، گروه سازههای آبی، دانشگاه تربیت مدرس
یاسر حسن پور حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

رسوبزدایی مخازن سدها به روش لایروبی مکانیکی یکی از نتیجه بخشترین و غیر اقتصادیترین روشها و در مقابل روش تخلیه جریان گلآلود در مواقع سیلابی یکی از اقتصادیترین روشها برای تخلیه رسوبات مخازن سدها است. راندمان تخلیه جریانهای گلآلود وابستگی زیادی به توپوگرافی مخازن سدها بخصوص توپوگرافی کف مخازن دارد. در این تحقیق با استفاده از شبیهسازی آزمایشگاهی لایروبی مخزن، قسمتی از توپوگرافی کف مخزن بوسیله ایجاد خطالقعر تغییر داده شده تا اثر آن بر راندمان تخلیه جریان گلآلود مشاهده شود. نتایج این تحقیق نشان داده که این روش نتایج ٠ لیتر / ٠ و ٧ /٤ ،٠/ چشمگیری دربهبود راندمان تخلیه جریان گل آلود داشته است بطوریکه در دبی ١ در ثانیه به ترتیب افزایش راندمانهای به دلیل تغییر توپوگرافی کف مخزن سد برابر مقادیر ٦٠ ،١٣٠ و ٢٥ درصد شده است . گرچه این تحقیق صرفا برمبنای نتایج آزمایشگاهی صورت گرفته است لیکن
بخوبی بیان کننده تاثیر روش مورد استفاده در مدیریت بهره برداری و نگهداری از مخازن سدها و نتیجتا تاثیر مثبت آن بر نحوه مدیریت صحیح در تامین منابع آب می باشد.