سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

امیرحسین مزینی – عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
نیلوفر مرادحاصل – دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

امروزه بحث آلودگی به یکی از چالشهای اصلی مدیریتی کشورها تبدیل شده است. بگونه‌ای که کشورها علاوه بر سیاستها و اقدامات در درون مرزهای خود، ساماندهی به بحث آلودگی را در حوزه بین‌المللی نیز دنبال می‌کنند. از جمله مصادیق آلودگی، آلودگی هواست که با توجه به ماهیت آن شیوع بیشتری داشته و در اکثر مناطق جهان کم و بیش محسوس می‌باشد. بدون شک تولید و انتشار آلودگی تابعی از فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست. این موضوع در ادبیات اقتصادی (اقتصاد محیط زیست) در قالب منحنی زیست محیطی کوزنتزدنبال می‌شود که در آن فرایند تولید آلودگی با توجه به ماهیت و مراحل مختلف رشد اقتصادی توضیح داده می‌شود. بحث فوق بصورت بین کشوری(و از جمله ایران) موضوع تحقیق حاضر می‌باشد.
در این مطالعه تلاش می‌شود با استفاده از روش داده‌های تلفیقیفرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتز بصورت بین کشوریبرای دو گروه ازکشورهای بادرآمد بالا و متوسط(شامل ایران) مورد آزمون قرار گیرد و اثر رشد اقتصادی، جمعیتو درجه باز بودن اقتصاد بر میزان انتشار آلودگی هوا استخراج گردد . انتظار می رود نتایج تحقیق تصویر مناسبی از اثر رشد اقتصادی بر )رشد( آلودگی را در کشورهای مختلف از جهت درآمدی ارائه نماید.