سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

بهرام کاظم پور –
محمدرضا داوری –
علی شورمیج –
بهروز مینایی بیدگلی –

چکیده:

پروازهای عبوری بر فراز کشور جمهوری اسلامی ایران یکی از عوامل مهم جذب درآمدهای ارزی کشور محسوب میگردد. در این راستا برنامه ریزی مناسب در جذب پروازهای عبوری که در کشورمان دارای فعالیت انحصاری بوده که از طریق شرکت فرودگاههای کشور صورت می پذیرد از اهمیت بسزایی برخودار است از طرفی فضای رقابتی حاکم بر صنعت هواپیمایی به خصوص منطقه خاورمیانه و با توجه به حضور رقبای جدید به دلیل بازگشایی مسیرهای هوایی جدید در کشورهای همسایه از جمله عراق از دغدغه های اصلی کشورمان برای جذب درآمدهای ارزی است. در حال حاضر در بسیاری از کشورها از جمله ایران برای جلب پرواز بیشتر، از تخفیف ثابت( مثلا" در ایران %۳۰ ) استفاده میشود. در این پژوهش با استفاده از تکنیکهای دادهکاوی به توصیف اطلاعات پانزده ساله پروازهای عبوری ایران پرداخته شده است. با استفاده از خوشهبندی تمام پروازها را به ۴ خوشه تقسیم کرده و با نگرشی پویا تخفیف متغیر جهت افزایش پروازها و به تبع آن افزایش درآمد ارزی کشور به مدیران شرکت فرودگاههای کشور پیشنهاد شده است. در محاسبه خدمات ناوبری با توجه به فضای رقابتی در جذب افزایش پروازهای عبوری با استفاده از تکنیکهای و روشهای داده کاوی از الگویی پویا و انعطاف پذیر استفاده میشود و نتیجه
حاصل از آن در بررسیهای به عمل آمده افزایش درآمد را به همراه دارد. بکارگیری این الگو در سطح کلان کشور نیز مفید خواهد بود چرا که برنام ه ریزان اقتصاد و تجارت در سطح ملی با یک تحقیق علمی در زمینه بکارگیری اثر داده کاوی بر افزایش درآمدها آشنا شده و از آنجا که بسیاری از مشکلات در سطح سایر صنایع نیز وجود دارند، م یتوان با برنام هریزی مناسب و مؤثر در سطح ملی و صنعتی با استفاده از داد هکاوی در رفع آن اقدام نمود.